Privacy statement

Laatst bijgewerkt op: 10 januari 2018

Uw privacy is belangrijk voor ons. Resq Life verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met Algemene verordening gegevensbescherming en overige relevante regelgeving met betrekking tot privacy. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonlijke gegevens Resq Life van u verzamelt en hoe die worden gebruikt.

Onze contactgegevens:

Resq Life B.V.
Parkstraat 83 2514 JG den Haag, Nederland
Telefoon:+31 (0) 703 538 154
E-mail:info@resq.life

Persoonsgegevens die worden verzameld

Wij - Resq Life - verzamelen uw gegevens om onze diensten te kunnen aanbieden. Het betreft de diensten die wij aanbieden via onze website www.resq.life en de Resq-life app die u kunt downloaden via de appstores van Google en Apple. 

Als u gebruik maakt van onze diensten verwerken wij van u de volgende persoonsgegevens: 

 • Inloggegevens bestaande uit een door ons voor u gegenereerde gebruikersnaam en een door u verzonnen wachtwoord.
 • Apparaat- en verbruiksgegevens.
 • Locatiegegevens.

De volgende persoonsgegevens worden alleen verwerkt als u ervoor kiest die in te voeren: 

 • Door u ingevoerde gegevens over uw gezondheid.
 • Betalingsgegevens benodigd voor de verwerking van aankopen, zoals rekeningnummer, creditcardnummer.
 • Demografische gegevens, zoals geboortedatum, geslacht, land en voorkeurstaal.
 • Gegevens van derden, zoals uw huisarts of andere personen die in geval van nood kunnen worden gewaarschuwd.
 • Uw e-mailadres ten behoeve van het resetten van uw wachtwoord.

De door u ingevoerde gegevens over uw gezondheid verwerken wij alleen met uw toestemming. Door uw gezondheidsgegevens in de app of op de website in te voeren geeft u aan ons toestemming voor de verwerking van deze gezondheidsgegevens. U kunt op ieder moment uw toestemming intrekken. Daarvoor dient u een e-mail te sturen naar: privacy@resq.life

U hebt dus alle beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer u wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kunt u dit weigeren. Voor sommige functionaliteiten van de app en website is het echter nodig om bepaalde gegevens in te voeren. Als u ervoor kiest om sommige gegevens niet in te voeren kunnen daardoor bepaalde functionaliteiten niet worden gebruik.  

De doeleinden van gebruik van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in het kader van uw gebruik van de Resq Life app en website. Dit wordt hieronder verder toegelicht.

Wijze van gebruik van persoonsgegevens 

Inloggegevens

Door ons worden aan u inloggegevens verstrekt. De inloggegevens bestaan uit een door ons voor u gegenereerde gebruikersnaam. Het wachtwoord kiest u zelf. Met de inloggegevens kunt u toegang verkrijgen tot de app en uw account op de website. Het hebben van een gebruikersnaam en wachtwoord is nodig om u toegang tot uw account te kunnen geven.

Gebruiksgegevens

Wij analyseren het gebruik dat u maakt van onze app en/of website. Zo wordt bijgehouden op welke datum u inlogt op uw account. Ook wordt bijgehouden vanaf welke locatie dit geschiedt. Dit wordt bijgehouden om te kunnen vaststellen of u binnen 18 maanden gebruik maakt van de app en/of website. Als u binnen de periode van 18 maanden geen gebruik maakt van de app en/of website worden uw account en alle opgeslagen gegevens verwijderd.

Demografische gegevens

Wij verwerken ook door u ingevoerde demografische gegevens, zoals uw geboortedatum, geslacht, land van vestiging en voorkeurstaal van de app en/of website.

Gegevens van derden

Als u die gegevens invoert verwerken wij ook gegevens van derden, zoals uw huisarts of andere personen die in geval van nood kunnen worden gewaarschuwd.

E-mailadres

U kunt ervoor kiezen om een e-mailadres op te geven voor het kunnen resetten van uw wachtwoord. Dit e-mailadres wordt alleen voor dit doel door ons verwerkt. Het e-mailadres wordt versleuteld opgeslagen en is voor ons niet zichtbaar.

Betalingsgegevens

Wij verwerken betalingsgegevens indien u aankopen doet binnen de app en/of website. De betalingsgegevens bestaan onder andere uit uw naam, rekeningnummer, creditcardnummer etc.

Cookies

Bij het gebruik van de app en/of website worden standaard cookies geplaatst. Het cookie wordt geplaatst zodat u niet steeds hoeft in te loggen met uw gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt uw webbrowser of apparaat zo instellen dat er geen cookies worden geplaatst. U zult dan bij iedere keer dat u gebruik maakt van onze app of website opnieuw uw inloggegevens moeten invoeren.

Door de app en website worden algemene gebruiksgegevens, zoals de meest gevraagde pagina’s, geanalyseerd zonder dat daarbij gebruikers worden geïdentificeerd. Het doel hiervan is om de inrichting, content en functioneren van onze app zoveel mogelijk aan de behoeftes van de gebruikers aan te kunnen passen en te optimaliseren. Hierbij maakt Resq Life gebruik van Google Analytics cookies. Hierbij volgen we de volgende aanbevelingen van Autoriteit Persoonsgegevens:

 1. We hebben een bewerkersovereenkomst gesloten met Google Inc. waarin staat dat Google zorgvuldig om moet gaan met de cookie-informatie;
 2. In het kader van dataminimalisatie hebben we ervoor gekozen om het laatste octet van IP-adressen te coderen;
 3. De functie 'Gegevens delen' is uitgezet, eveneens in het kader van dataminimalisatie;
 4. We gebruiken geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies;
 5. Persoonlijke informatie wordt niet opgeslagen of gebruikt;
 6. Informatie uit Google Analytics cookies delen we nooit met derden;
 7. Voor meer informatie over hoe wij omgaan met cookies, zie het cookiebeleid.

Bescherming van uw gegevens

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen verlies en onrechtmatig gebruik. Al onze medewerkers die in het kader van hun taak kennis kunnen nemen van persoonsgegevens zijn contractueel verplicht tot geheimhouding. Met onze partner die verantwoordelijk is voor het hosten van de app en website is in een verwerkersovereenkomst overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen en de voorschriften van de Algemene verordening gegevensbescherming in acht nemen.

Wij hebben organisatorische en technische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Voor de beveiliging van de app en website wordt gebruik gemaakt van de nieuwste beveiligingstechniek.  

Correcte verwerking van uw gegevens

Wij spannen ons continue in ervoor te zorgen dat persoonsgegevens die worden verwerkt juist en nauwkeurig zijn. Daarnaast zullen wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk is. Ook worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verder worden verwerkt.

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde zelf verwijderen via de app en/of website. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel voor de duur van 18 maanden. De bewaartermijn loopt vanaf het laatste moment waarop u gebruik heeft gemaakt van de app en/of website. Na verloop van 18 maanden wordt uw account inclusief alle door ons aan u verstrekte gegevens en de door u ingevoerde gegevens verwijderd. Na verwijdering is het niet mogelijk de gegevens terug te halen. Er wordt geen back-up bewaard.

Uw rechten ten aanzien van de verwerkingen

Indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben en voor welke doeleinden deze worden verwerkt, uw persoonsgegevens wilt wijzigen of laten verwijderen, kunt u om inzage, wijziging of verwijdering van uw persoonsgegevens verzoeken. Ook heeft u de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en kunt u vragen om overdracht van de gegevens die door u aan ons zijn verstrekt.

Als u gebruik wenst te maken van een van uw rechten kunt u dit kenbaar maken door een e-mailbericht te sturen naar privacy@resq.life.

Wij zullen uw verzoek onverwijld en in ieder geval binnen een maand na ontvangst van uw verzoek opvolgen.

Wij wijzen u er ook op dat u het recht heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor contactinformatie de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Ontvangers van uw gegevens

 De volgende personen en/of instanties kunnen uw persoonsgegevens ontvangen:

 1. Diegenen binnen Resq Life die belast zijn met of leiding geven aan taken op het gebied van de verwerking van uw persoonsgegevens of diegenen die daarbij betrokken zijn;
 2. (Sub)bewerkers die door ons worden ingeschakeld om bepaalde taken m.b.t. de verwerking van uw persoonsgegevens – bijvoorbeeld het hosten van de app en website - uit te voeren;
 3. Overheidsinstanties, zoals politie en justitie, voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

Vragen

Als u vragen heeft over deze privacy policy of klachten over ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen via privacy@resq.life.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor van tijd tot tijd haar privacy beleid aan te passen. Wij raden u daarom aan regelmatig de meest recente versie van deze privacy verklaring te lezen.